CLZLeuven
blank
blank
 
 
Werking

De focus van CLZ 3.0 ligt op het afstemming zoeken en delen van expertise rond leerlingen met moeilijk hanteerbaar gedrag.


We beogen dit via een intern en een extern lerend netwerk.


Intern lerend netwerk (CLZ platform)

1.1 intern lerend netwerk gewoon onderwijs
- vorming van een netoverstijgend lerend netwerk voor ondersteuningsnetwerken, -teams, een vertegenwoordiging van het gewoon onderwijs en CLB’s in de Leuvense regio;
- expertisedeling en verdere professionalisering onder meer via inbreng casussen;
- afstemming en uitwisseling rond thema’s aangebracht door de deelnemers;
- input van externe expertise met focus op leerlingen met gedrags- en emotionele problemen door sprekers die uitgenodigd worden op het lerend netwerk.

2.2 intern lerend netwerk buitengewoon onderwijs
-vorming van een netoverstijgend lerend netwerk voor buitengewoon onderwijs in de Leuvense regio;
-wederzijdse uitwisseling van expertise rond thema’s aangebracht door de deelnemers;
-casuïstiek aangebracht door de deelnemers met focus op leerlingen met gedrags- en emotionele problemen;

Opmerking:
Er kan bij het CLZ Leuven enkel aangemeld worden door de scholen voor buitengewoon onderwijs en de ondersteuningsnetwerken-teams.
Scholen voor gewoon onderwijs melden samen met hun begeleidend CLB aan bij de ondersteuningsnetwerken en ondersteuningsteams.

Extern lerend netwerk: leerlabo’s moeilijk hanteerbaar gedrag, in samenwerking met Ris+K

  • Organisatie van thematische leerlabo’s preventief en curatief rond leerlingen met moeilijk hanteerbaar gedrag
  • gericht naar leerkrachten, zorgcoördinatoren, ortho’s, directies, ondersteuners, CLB-ers en medewerkers uit welzijn
  • doel: ‘prikkelen en inspireren’, aanbod van de aanbieders leren kennen, verbinden in een interactief leermoment, nadenken over een aanbod dat prioritair kan ingezet worden door scholen, ONW/OT, CLB,DPB
     

 

 

Centrum voor LeerZorg  - Leuven Karel Van Lotharingenstraat 5 - 3000 Leuven 016 282 400 / 0490 645 131 - info@clzleuven.be