CLZLeuven
blank
blank
 
 
Algemeen

Wie zijn we?

Het CLZ Leuven is een net- en niveauoverstijgend samenwerkingsverband tussen de Leuvense scholen voor buitengewoon onderwijs, het Ondersteuningsnetwerk Centrum (GO!), het Ondersteuningsnetwerk Oost-Brabant (KOV), het Ondersteuningsteam Windekind, het Ondersteuningsteam Ganspoel en hun centra voor leerlingenbegeleiding (VCLB Leuven en GO! CLB Leuven-Tienen-Landen).

Het CLZ Leuven startte in september 2008 als een net overstijgend initiatief van scholen voor buitengewoon onderwijs en hun begeleidende CLB’s. Het netwerk wil de aanwezige expertise bij haar partners vlot toegankelijk maken en ter beschikking stellen van scholen voor gewoon en buitengewoon onderwijs. Het stimuleren van de samenwerking gewoon en buitengewoon onderwijs, netwerking en expertise deling om de participatie binnen onderwijs zo maximaal mogelijk te maken en preventief schooluitval te voorkomen, stond van meet af aan in de opdracht beschreven.

Het CLZ Leuven heeft in die zin een traditie van 10 jaar dienstverlening vanuit een netoverstijgend netwerk buitengewoon onderwijs en CLB’s naar het gewoon onderwijs. Het aanbod werd in intervisie afgestemd tijdens de maandelijkse platformvergaderingen samen met alle netwerkpartners. Op die manier werd er vanuit reële casuïstiek bijgedragen aan het zorgbeleid binnen Leuvense scholen, vanuit een netoverstijgend partnerschap.

In september 2017 gingen in Vlaanderen het ondersteuningsmodel (ondersteuningsnetwerk ONW en ondersteuningsmodel OT) van start (https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/ondersteuningsmodel-voor-leerlingen-met-specifieke-onderwijsbehoeften). Scholen voor gewoon en buitengewoon onderwijs, hun CLB’s en de pedagogische begeleidingsdiensten organiseerden zich in een partnerschap waarin via een model van co creatie vorm gegeven wordt aan de ondersteuning van schoolteams en leerlingen met specifieke onderwijsnoden.

In het licht van deze ontwikkelingen binnen onderwijs en in het kader van het SOM labo ‘Zero tolerantie tegen uitsluiting en schooluitval. Iedereen aan boord’ werden de krijtlijnen van het CLZ 2.0 hertekend.

Het kan hierbij rekenen op de financiële ondersteuning van de dienst onderwijs van de Stad Leuven.

 

 

Centrum voor LeerZorg  - Leuven Karel Van Lotharingenstraat 5 - 3000 Leuven 016 282 400 / 0490 645 131 - info@clzleuven.be