CLZLeuven
blank
blank
 
 
Algemeen

Wie zijn we?

Het CLZ Leuven is een net- en niveauoverstijgend samenwerkingsverband tussen de Leuvense scholen voor gewoon en buitengewoon onderwijs, het Ondersteuningsnetwerk CO (GO!, OVSG en POV), het Ondersteuningsnetwerk Oost-Brabant (KOV), het Ondersteuningsteam Windekind, het Ondersteuningsteam Ganspoel en hun centra voor leerlingenbegeleiding (Vrij CLB Leuven en GO! CLB Leuven-Tienen-Landen).

Het Centrum voor Leerzorg nodigt leerkrachten, zorgteams en directies van basis-, buo en secundaire scholen, ondersteuners en CLB-medewerkers uit op dinsdagvoormiddag 25 april 2023 in het Provinciehuis Leuven 

Zorg(en) voor een veerkrachtig team!
Kristof Das

 Meer info

 

Het CLZ Leuven startte in september 2008 als een net overstijgend initiatief van scholen voor buitengewoon onderwijs en hun begeleidende CLB’s. Het stimuleren van de samenwerking gewoon en buitengewoon onderwijs, netwerking en expertise deling om de participatie binnen onderwijs zo maximaal mogelijk te maken en preventief schooluitval te voorkomen, stond van meet af aan in de opdracht beschreven.

Het CLZ Leuven heeft in die zin een traditie van dienstverlening vanuit een netoverstijgend netwerk buitengewoon onderwijs en CLB’s naar het gewoon onderwijs. Het aanbod werd in intervisie afgestemd tijdens de maandelijkse platformvergaderingen samen met alle netwerkpartners. Op die manier werd er vanuit reële casuïstiek bijgedragen aan het zorgbeleid binnen Leuvense scholen, vanuit een netoverstijgend partnerschap.

In september 2017 gingen in Vlaanderen het ondersteuningsmodel (ondersteuningsnetwerk ONW en ondersteuningsmodel OT) van start (https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/ondersteuningsmodel-voor-leerlingen-met-specifieke-onderwijsbehoeften). Scholen voor gewoon en buitengewoon onderwijs, hun CLB’s en de pedagogische begeleiding organiseerden zich in een partnerschap waarin via een model van co creatie vorm gegeven wordt aan de ondersteuning van schoolteams en leerlingen met specifieke onderwijsnoden.

In het licht van deze ontwikkelingen binnen onderwijs en in het kader van het SOM labo ‘Zero tolerantie tegen uitsluiting en schooluitval. Iedereen aan boord’ werden de krijtlijnen van het CLZ 2.0 hertekend. CLZ 2.0 had een dubbele insteek: CLZ als net overstijgend extern lerend netwerk met focus op professionalisering rond gedrag en CLZ als intern lerend netwerk (platform).

In de loop van schooljaar 2019-2020 werden nieuwe doelstellingen geformuleerd en een aanvullende werking voorgesteld aan de partners en het SOM labo (CLZ 3.0).

Tijdens schooljaar werd ervaren dat CLZ 2.0 niet meer tegemoet kwam aan de noden van de scholen voor buitengewoon onderwijs. In overleg met de partners werden in de loop van schooljaar 2019-2020 nieuwe doelstellingen geformuleerd en een aanvullende werking voorgesteld aan de partners en het SOM labo (CLZ 3.0).

Doelstellingen: binnen CLZ 3.0 streven we drie doelstellingen na:

1) Netoverstijgend de competenties van de ondersteuningsnetwerken en –teams, het gewoon onderwijs, buitengewoon onderwijs en de CLB’s versterken m.b.t. omgaan met moeilijk hanteerbaar gedrag en de meest complexe zorgnoden d.m.v. een intern lerend netwerk (intern lerend netwerk voor gewoon en intern lerend netwerk voor buitengewoon onderwijs)

2) Deze know how laten doorstromen naar het Leuvense onderwijsveld en zo de draagkracht van schoolteams versterken d.m.v. een extern lerend netwerk (i.s.m. Ris+K)

3) Curatieve ondersteuning voor scholen buitengewoon onderwijs bij het omgaan met hardnekkige en complexe gedragsproblemen (i.s.m. Ris+K)

 

Het kan hierbij rekenen op de financiële ondersteuning van de dienst onderwijs van de Stad Leuven.

In het kader van verduurzaming labo zerotolerantie tegen schooluitval nemen vanaf schooljaar 2022-2023 de Stad Leuven, UCLL en LOP initiatief tot oprichting van een Leuvens Steunpunt Tegen Schooluitval met de steun van de Leuvense onderwijs- en welzijnspartners. Dit concretiseert zich in de werkingen Lerend netwerk Ris+K en Centrum voor Leerzorg (CLZ) en de versterking van het aanbod Naadloze Flexibele Trajecten (Naft) en procesondersteuning Ponton 43.

 

 

 

Centrum voor LeerZorg  - Leuven Karel Van Lotharingenstraat 5 - 3000 Leuven 016 282 400 / 0490 645 131 - info@clzleuven.be